Polityka prywatności

 

Prawa autorskie 2021 Martin Braun

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Martin Braun Sp. z o.o.  w Aleksandrowie Kujawskim (dalej: “my”) szanuje Państwa prywatność. Dlatego też bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Waszych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.
Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, jak Państwa dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane (łącznie zwane dalej jako “przetwarzanie”) tylko oraz w zakresie dotyczącym korzystania z naszej strony internetowej. Ponadto wszystkie osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach.

Mając do czynienia z tymi danymi, działamy ściśle przestrzegając odpowiednich przepisów o ochronie danych oraz dalej przedstawionych zasad. Wdrożyliśmy wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić szeroką ochronę danych osobowych przetwarzanych na naszej stronie internetowej.

1. Administrator
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności jest:
Martin Braun Sp. z o.o.
ul. Halinowo 7
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel.: +48 539 530 940
E-mail: info@martinbraun.pl 

2. Definicje
Polityka prywatności zawiera następujące terminy podane w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 (“RODO”).

a)     Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (dalej: „Wy”, „Państwo”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b)     Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

c)     Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
d)     Administrator
Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

e)      Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

f)     Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

g)     Organ nadzorczy
Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO.

3. Przetwarzanie danych i zgoda na nie
We wszystkich przypadkach przestrzegamy zasady unikania gromadzenia zbędnych danych. Oznacza to, że przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są dla nas niezbędne.
a)     Przetwarzamy Wasze dane osobowe tylko i w zakresie, w jakim jest to konieczne, do nawiązania, realizacji
i zakończenia stosunku umownego lub quasi-umownego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących stosunku umownego lub quasi-umownego jest art. 6 ust.1 lit. b RODO. Odnosi się to również do przetwarzania, które jest konieczne, aby przeprowadzić działania poprzedzające umowę.
Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu stosunku umownego lub quasi-umownego zgodnie z przepisami o przechowywaniu danych.
Wasze dane osobowe mogą być przesyłane stronom trzecim w ramach stosunków umownych, a strony te przetwarzać będą te dane wyłącznie w celu wykonania zobowiązań umownych. Odnosi się to szczególnie do usług doręczeń pocztowych w celu dostarczenia towarów oraz usług płatniczych, aby wywiązać się ze zobowiązań płatniczych.

b)    W innych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko oraz w zakresie, dla którego udzielona została Wasza zgoda. Postępując tak, korzystamy z tych danych wyłącznie w celach oraz zakresie, jaki został podany w zgodzie; np. poinformujemy Was o naszych produktach i usługach jedynie w oparciu o Waszą zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody jest art.6 ust.1 lit. a RODO, według którego w tym przypadku macie prawo cofnąć ją w przyszłości. Cofnięcie zgody można wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, korzystając z danych kontaktowych administratora podanych w sekcji 1 powyżej. Wycofanie zgody nie podważa legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są usuwane zgodnie z prawnymi obowiązkami dotyczącymi ich przechowywania po zrealizowaniu celu w oparciu o zgodę.
W ramach udzielonej zgody Wasze dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, które przetwarzają te dane wyłącznie w celu uzyskania Waszej zgody.

c)     W innych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w pseudonimowanej formie.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i swobody osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec wcześniej wymienionego interesu, podstawą prawną jest art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym co do zasady istnieje możliwość sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w przyszłości. Swój sprzeciw możecie wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, korzystając z danych kontaktowych administratora, podanych w sekcji 1 powyżej. Skorzystanie z przysługujących Państwu praw nie podważa legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z prawnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania po osiągnięciu prawnie uzasadnionego interesu lub po wniesieniu sprzeciwu.

W kontekście prawnie uzasadnionych interesów Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do stron trzecich, które przetwarzają te dane wyłącznie w celu realizacji Waszych interesów.

4. Rejestracja, zapisywanie się i nawiązanie kontaktu
Nasza strona internetowa może zapewnić rejestrowanie się lub zapisywanie (np. do newslettera) poprzez podanie informacji osobowych. Rodzaj danych osobowych przesyłanych do administratora wynika z odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Dane, które wprowadzicie, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rejestracją.

Jeśli skontaktujecie się z nami poprzez pocztę elektroniczną, formularz kontaktowy lub w podobny sposób (np. zapytania o nasze produkty lub usługi), dostarczone przez Was dane osobowe będą również przetwarzane. Jednakże takie przetwarzanie danych jest ograniczone jedynie do rozpatrywania zapytań lub kontaktowania się z Państwem.

Nadany Wam w dniu rejestracji, zapisywania się lub nawiązywania kontaktu numer IP będzie przetwarzany wraz z datą i godziną, ponieważ jest to częścią procesu rejestracji i zapisywania się. Przetwarzanie tych danych jest konieczne, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, ponieważ te dane mogą posłużyć do ścigania popełnionego przestępstwa. Jest to jednoznaczne z prawnie uzasadnionymi interesami przetwarzania danych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obecność zgody zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO, na podstawie którego macie prawo cofnąć ją w przyszłości. Cofnięcie zgody możecie wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, korzystając z danych kontaktowych administratora, podanych w sekcji 1 powyżej. Skorzystanie z przysługujących Państwu praw nie podważa legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych.
W kontekście stosunków umownych lub quasi-umownych podstawą prawną jest art.6 ust.1 lit. b RODO. Odnosi się to np. do kontaktu nawiązanego w celu zawarcia umowy.
W przeciwnym razie podstawa prawna wynika z art.6 ust.1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnione interesy wynikają z przyczyn opisanych powyżej. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przyszłości. Oświadczenie o sprzeciwie można wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, korzystając z danych kontaktowych administratora, podanych w sekcji 1 powyżej. Skorzystanie z przysługujących Wam praw nie podważa legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z prawnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania po osiągnięciu prawnie uzasadnionych interesów lub po wniesieniu sprzeciwu. Jeśli nawiązano kontakt, Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko odpowiednie zlecenie zostanie wykonane lub sprzeciwicie się przetwarzaniu danych; w tym ostatnim przypadku korespondencja zostanie przerwana.
Wykorzystanie danych osobowych przez portal zawierający informacje o żywności (Infoportal LMIV)
Państwa dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do tego, by umożliwić korzystanie z naszego portalu informacyjnego. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy dobrowolnie dostarczycie nam o tym informację i/lub wyraźnie zgodzicie się na takie korzystanie z danych. Zbieranie i/lub korzystanie z Państwa danych osobowych służy do świadczenia wybranej usługi. Wasze dane osobowe nie będą dalej wykorzystywane w inny sposób.

5. Dane wygenerowane automatycznie
Za każdym razem, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową, pliki dziennika automatycznie przetwarzają dane, które pochodzą z Waszego urządzenia i mogą również zawierać dane osobowe. Odnosi się to do następujących danych:

- System operacyjny działający na Waszym urządzeniu
- Typ przeglądarki, z której korzystacie
- Nazwa Waszego dostawcy
- Waszj adres IP
- Data i godzina wizyty
- Odwiedzone strony internetowe włącznie z wyszukiwanymi słowami
- Strony internetowe poprzez które dotarliście do naszej strony internetowej

Nie przetwarzamy tych danych wraz z Waszymi innymi danymi osobowymi, tzn. nie przypisujemy w/w danych do Państwa osoby.
Podstawą prawną przetwarzania danych wygenerowanych automatycznie jest art.6 ust.1 lit. f RODO. Przetwarzanie takie jest konieczne, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej, zoptymalizować zawartość naszych stron internetowych oraz wyświetlać je poprawnie i dostarczyć organom ścigania informacje potrzebne do wszczęcia postępowania w przypadku cyberataku. Jest to również prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych.
Dane wygenerowane automatycznie zostaną usunięte, gdy tylko nie będą dłużej potrzebne do realizacji w/w celów, tzn. gdy dana wizyta na stronie internetowej dobiegnie końca. Jeśli przetwarzany jest Wasz adres IP, dane są usuwane najpóźniej po 7 dniach.

Przetwarzanie w/w danych w celu udostępniania strony internetowej oraz ich przechowywanie w plikach dziennika jest konieczne, aby zapewnić działanie strony internetowej. Dlatego też nie ma możliwości zgłaszania sprzeciwu.

6. Cookies
Poniżej opisano różne rodzaje plików cookies i podobnych technologii wykorzystywanych na naszej stronie internetowej.

a)    Opis i zakres przetwarzania danych osobowych
Nasze strony internetowe korzystają z cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są generowane i przechowywane w Waszej przeglądarce internetowej podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. W momencie, gdy strona jest odwiedzana ponownie za pomocą tego samego urządzenia, dane dotyczące użytkowania na nim przechowane są zwracane do strony, która je wytworzyła (cookie strony pierwszej) lub wysyłane do innej witryny, do której one należą (cookie trzeciej strony).

Dzięki temu strona internetowa rozpoznaje w trakcie późniejszych wizyt użytkownika, czy była odwiedzana wcześniej przy użyciu tej przeglądarki. W ten sposób witryna może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika przy okazji kolejnej wizyty, można dokonać statystycznej oceny użyteczności strony, a wyświetlana zawartość może zostać zróżnicowana.

Termin ‘cookies’ jest używany poniżej dla wszystkich technologii, które przechowują dane użytkownika lokalnie
i, jeśli jest to konieczne, przekazują je nam lub dostawcom zewnętrznym w ramach Waszej wizyty na stronie.

b)    Kategorie cookies

Cookies są przechowywane przez różne okresy czasu. Nasza strona korzysta zarówno ze „stałych cookies”,
jak i “cookies sesyjnych”:

aa)    Cookies sesyjne są przechowywane wyłącznie podczas Waszej bieżącej wizyty na naszej stronie i pozwalają Państwu na korzystanie z naszych usług bez ograniczeń, aby nasza strona jak najlepiej działała podczas takiej wizyty. Wyłączenie cookies sesyjnych może spowodować, że niektóre funkcjonalności nie będą działały poprawnie.
bb)    Stałe pliki cookies są przechowywane przez pewien czas po Waszej wizycie na naszej stronie (cookies tymczasowe), aby umożliwić Wam wygodniejsze korzystanie z naszej strony również poza obecną wizytą i są wykorzystywane przez nas wyłącznie w tym celu. Wyłączenie tych cookies zazwyczaj nie wpływa na funkcjonalność naszej strony.

W zależności od funkcji i celu, cookies dzielą się na następujące kategorie:
aa)    Niezbędne pliki cookies (typ 1)
Te cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony oraz jej funkcji.
Te pliki cookies pozwalają na zwiększenie komfortu korzystania oraz działania stron internetowych, a także na zapewnienie różnych funkcji. W ten sposób, np. informacje wcześniej dostarczone (takie jak nazwa użytkownika, wybór języka lub Wasza lokalizacja) mogą być przechowywane, aby nie trzeba było ponownie podawać tych informacji.
bb)    Funkcjonalne pliki cookies (typ 2)
Ten rodzaj cookies jest używany do zdobycia informacji o sposobie, w jaki korzystacie z naszej strony. Np. pozwalają one na zidentyfikowanie szczególnie popularnych części naszej strony, aby jeszcze lepiej dopasować zawartość naszej witryny do Waszych potrzeb. Pozostałe informacje nt. tych cookies i ich usuwania można znaleźć w sekcji 6 e).
cc)    Cookies marketingowe oraz cookies stron trzecich (typ 3)
Ten rodzaj cookies jest wykorzystywany do dostarczania odpowiednich i dostosowanych do zainteresowań użytkownika reklam. Informacje te mogą być udostępniane stronom trzecim, np. reklamodawcom. Cookies poprawiające targetowanie i reklamowanie są często powiązane z funkcjami strony internetowej strony trzeciej.
Pozostałe informacje nt. cookies marketingowych i ich usuwania znajdziecie w sekcji 6 e).

Nasza strona internetowa może zawierać treści pochodzące od stron trzecich, takie jak usługi Facebooka lub video YouTube. Takie strony trzecie mogą zapisywać cookies, gdy korzystacie z naszej strony oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem tej strony. Cookies tego rodzaju są używane przede wszystkim do integracji zawartości mediów społecznościowych, takich jak wtyczki do portalów społecznościowych, na naszej stronie internetowej.
Pozostałe informacje nt. cookies stron trzecich znajdują się w sekcji 8 oraz na stronach internetowych stron trzecich.

c)    Podstawa prawna i pozostałe informacje

Cookies przetwarzają jedynie anonimowe i pseudonimowane dane (przetwarzanie danych). Dostarczenie tego typu danych nie jest wymagane ani na podstawie prawa, ani na podstawie umowy i nie jest konieczne do zawarcia umowy.

W odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych w formie danych pseudonimowanych, podstawą prawną jest Wasza zgoda wyrażona w momencie odwiedzania naszej strony (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub nasze prawnie uzasadnione interesy lub prawnie uzasadnione interesy podmiotów zewnętrznych dotyczące reklamy bezpośredniej (art.6 ust.1 lit. f RODO).

d)    Usuwanie plików cookies

Można odwiedzać naszą stronę bez używania cookies. Istnieje możliwość blokowania nowych cookies i usuwania już zapisanych cookies w następujący sposób:

Jeśli zgadzacie się na przetwarzanie danych (art.6 ust.1 lit. a RODO), usuniemy Wasze dane po odwołaniu lub zniesieniu celu, na który wyrażona została Wasza zgoda, w dowolnym momencie w przyszłości. Wycofanie zgody można zgłosić administratorowi, o którym mowa w sekcji 1.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 RODO), sprzeciw może zostać wniesiony wobec wszystkich cookies lub niektórych typów cookies poprzez wybranie opcji *nie akceptuję cookies* w Waszej przeglądarce lub poprzez wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej stronie w dowolnym momencie w przyszłości. Cookies już zapisane mogą zostać usunięte poprzez wykasowanie tymczasowych plików internetowych. Pamiętajcie, że nawet Wasz sprzeciw może zostać zachowany w formie pliku cookie. Jeśli usuniecie taki plik, musicie ponownie zgłosić swój sprzeciw.
Jeśli wszystkie lub niektóre cookies dla naszej strony zostaną zablokowane, możecie nie mieć dostępu do wszystkich usług dostępnych w witrynie.
Aby uzyskać informacje nt. automatycznego usuwania cookies, zapoznajcie się ze wskazówkami wydanymi przez producenta Waszej przeglądarki internetowej lub urządzenia:
Pozostałe informacje nt. funkcjonalnych plików cookies oraz marketingowych cookies (typ 2 i 3) i ich usuwania w odniesieniu do wyznaczonych stron trzecich znajdziecie poniżej.
e)    Specjalne pliki cookies
Nasza strona internetowa korzysta z różnych plików cookies dotyczących wydajności i działań marketingowych, które opisano poniżej.
a)    Aby zwiększyć komfort korzystania i jakość naszych usług, na niniejszej stronie aktywowane zostały niżej wymienione usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google otrzymuje i przetwarza dane wygenerowane podczas korzystania z odpowiednich cookies na naszej stronie.
(i)    Google Analytics: Google Analytics korzysta z tymczasowych plików cookies pozwalających na analizowanie sposobu, w jaki korzystacie ze strony.
Przechowywane dane dotyczące korzystania z naszej strony, włącznie z Państwa adresem IP („Dane o użytkowaniu”), są zwykle przekazywane i przechowywane przez Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Na naszych stronach usługa Google Analytics została poszerzona o kod "gat._anonymizeIp();;", aby umożliwić anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Poprzez uruchomienie ustawienia anonimowego adresu IP na naszej stronie, Wasz adres IP zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przekazywany do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.
Google będzie korzystał z w/w informacji w naszym imieniu, aby ocenić korzystanie z naszej strony, sporządzić dla nas raporty o czynnościach podejmowanych na stronie oraz świadczyć nam inne usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu. Google przekazuje takie dane stronom trzecim jedynie na podstawie przepisów lub w ramach realizacji zamówień.
Można zapobiec przechowywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Jednakże w tym wypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na stronie może okazać się niemożliwe. Można również zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez cookie oraz dotyczących sposobu, w jaki korzystacie z tych stron (włącznie z Waszym adresem IP) przez Google i przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną tutaj.
Pozostałe informacje o Google Analytics są dostępne na tej stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout
(ii)   Google Adwords: niniejsza strona korzysta z Google AdWords, usługi analizy dostarczanej przez Google Inc. oraz śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Google AdWords będzie korzystać z tymczasowego pliku cookie, aby śledzić konwersję na Państwa urządzeniu (tzw. „cookie konwersji”), gdy klikacie na reklamę umieszczoną przez Google. Jeśli odwiedzacie pewne strony w naszej witrynie, Google i my możemy rozpoznać, że kliknięto na reklamę i zostaliście przekierowani na tę stronę. Informacje pozyskane poprzez cookies konwersji są używane do wygenerowania statystyk dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Statystyki te pokazują, ilu użytkowników kliknęło na reklamę umieszczoną przez Google i zostało przekierowanych na stronę z tagami śledzenia konwersji.
Poza śledzeniem konwersji, korzystamy również z funkcji remarketingu lub “podobnych odbiorców”. Funkcja remarketingu używa tymczasowego pliku cookie, aby dotrzeć do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę. W ten sposób możemy wyświetlać nasze reklamy w innych witrynach sieci reklamowej (patrz poniżej) użytkownikom tej strony, którzy są już zainteresowani naszymi produktami lub usługami. AdWords korzysta również z wyszukiwarki kontekstowej, aby określić wspólne zainteresowania i cechy użytkowników naszej strony na podstawie zachowań użytkownika na stronach należących do sieci reklamowej Google (“sieć reklamowa”). Na podstawie tych informacji AdWords znajdzie nowych potencjalnych klientów dla celów marketingowych, których zainteresowania i cechy są podobne do tych, jakie mają użytkownicy naszej strony. Ukierunkowany remarketing jest prowadzony poprzez korzystanie z cookies, takich jak cookies Google Analytics oraz cookies Google DoubleClick, w przeglądarkach użytkowników strony.

Jeśli nie chcecie uczestniczyć w śledzeniu, można zgłosić sprzeciw uniemożliwiając instalację cookies przez odpowiednie ustawienia w Waszej przeglądarce (opcja dezaktywacji) lub przejść do podanej obok strony i zainstalować dostępną tam wtyczkę: www.google.com/settings/ads/plugin . Można również wyłączyć korzystanie z cookies stron trzecich odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/choices/ oraz zaznaczyć tam opcję rezygnacji.
Informacje podane w odniesieniu do poprzedniej sekcji “Google Analytics” odnoszą się również do Google Adwords.
Pozostałe informacje o Google AdWords są dostępne na stronach www.google.com/privacy/ads/ i www.google.de/policies/technologies/ads/
Jeśli nie wskazano inaczej, ważność specjalnych plików cookie wynosi maksymalnie 90 dni.

7. Wtyczki do portali społecznościowych
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych sieci społecznościowych takich jak Facebook (“wtyczki do portali społecznościowych”). Funkcje przypisane do tych linków, zwłaszcza przekazywanie informacji i danych użytkownika, nie są aktywowane przez odwiedzenie naszej strony, ale kliknięcie na takie linki. Po kliknięciu na te linki, uruchamiane są wtyczki odpowiednich sieci, a Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z ich serwerami.
Jeśli klikniecie na takie linki odwiedzając naszą stronę, Wasze dane użytkownika mogą zostać przesłane do odpowiedniej sieci i przetworzone przez tą sieć. Jeśli klikniecie na takie linki odwiedzając naszą stronę, a w tym samym czasie będziecie zalogowani do sieci na swoim koncie osobistym, informacja o tym, że odwiedzono naszą stronę może zostać przekazana tej sieci i przechowywana tam w związku z Waszym kontem. Aby zapobiec przypisywaniu Państwa konta do odpowiedniej sieci, musicie się wylogować z Waszego konta przed kliknięciem na link.
Informacje o celu i zakresie zbierania danych poprzez sieci społecznościowe, jak i dalszym przetwarzaniu i korzystaniu z Waszych danych oraz związanych z tym prawach oraz opcjach ustawień pozwalających na ochronę Waszej prywatności znajdziecie w polityce prywatności odpowiedniej sieci. Jedynie dana sieć społecznościowa jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych, rozpoczynające się w momencie kliknięcia na link.

8. Prawo do odwołania zgody i sprzeciwu

a)     Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych
W każdej chwili macie Państwo prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Odwołanie zgody nie podważa legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych.

b)     Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W każdej chwili możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1
lit. e lub f RODO (art. 21 ust.1 RODO). Odwołanie zgody nie podważa legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych, chyba, że możemy potwierdzić, iż istnieją uzasadnione prawnie powody do przetwarzania, które są nadrzędne względem Waszych interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli Państwa dane osobowe są wykorzystywane do działania reklamy bezpośredniej, w każdej chwili macie prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takich działań (art. 21 ust.2 RODO).
Jeśli zgłosicie swój sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych. Odwołanie zgody nie podważa legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych osobowych.
Wycofanie zgody oraz sprzeciw mogą zostać zgłoszone w każdej chwili poprzez kontakt z administratorem, którego dane zostały podane w sekcji 1 powyżej, korzystając z poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

9. Pozostałe prawa
a)    Prawo do otrzymania potwierdzenia
Macie prawo do uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Wasze dane osobowe.

b)    Prawo do informacji
W każdej chwili macie prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o Waszych danych osobowych, które przetwarzamy oraz ich kopii. Macie również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak jest, macie prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z takim przesyłaniem.
c)    Prawo do poprawiania danych
Macie prawo do zażądania natychmiastowej zmiany Waszych danych osobowych, jeśli są niepoprawne. Macie też prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do poproszenia o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, również za pomocą dodatkowego zgłoszenia.
d)  Prawo do usunięcia danych (prawo do “bycia zapomnianym”)
RODO zapewnia prawo do usunięcia danych. W związku z tym można poprosić, aby Wasze dane osobowe zostały usunięte natychmiast, jeśli dotyczy to powodów podanych poniżej oraz w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest wymagane:
•    Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
•    Wycofujecie swoją zgodę, na której podstawie odbywało się przetwarzanie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO lub art.9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
•    Wnosicie sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust.1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
•    Wnosicie sprzeciw na mocy art.21 ust.1 RODO wobec przetwarzania.
•    Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
•    Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
•    Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art.8 ust.1 RODO.
e)    Prawo do ograniczenia przetwarzania
 Macie prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
•    Kwestionujecie prawidłowość Waszych danych osobowych przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
•    Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
•    Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Wam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
•    Wnieśliście sprzeciw na mocy art. 21 ust.1 RODO wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Waszego sprzeciwu.

f)     Prawo do przenoszenia danych
Macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe które Was dotyczą, a które dostarczono administratorowi. Macie również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, macie prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz pod warunkiem, że nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.
g)    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Oprócz tych uprawnień przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ). 

10. Dostęp stron trzecich do Twoich danych osobowych
Dane są przetwarzane przez nas oraz, o ile nie wykluczyliśmy wyraźnie, przez dostawców usług przez nas upoważnionych oraz w przypadku Państwa odpowiedniej zgody lub dla wykonania ustalonych zobowiązań umownych przez strony trzecie oraz w przypadku danych pseudonimowanych również przez strony trzecie podlegające prawnie uzasadnionym interesom.
W pozostałych przypadkach strony trzecie nie mają dostępu do Waszych danych osobowych. Nie będziemy ich sprzedawać lub wykorzystywać w inny sposób. Będziemy przetwarzać dane wyłącznie na podstawie oficjalnych lub prawnych wymagań, a także, w przypadku prawnych wymagań w zakresie ujawniania, przesyłać je, zwłaszcza władzom państwowym.

11. Informacja o przesłaniu danych do państwa trzeciego
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego nie będącego członkiem UE lub EOG, będzie to wykonywane jedynie wtedy, gdy Komisja Europejska zdecyduje, że takie państwo trzecie, terytorium lub kilka poszczególnych obszarów w tym państwie trzecim zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednie lub stosowne gwarancje ochrony danych w znaczeniu art. 46 lub art. 47 lub art. 49 RODO.

12. Dzieci
Nie przetwarzamy danych osobowych osób, które nie ukończyły 16 lat. Jeśli dowiemy się, że takie informacje zostały nam przesłane bez zgody rodziców lub innych opiekunów, niezwłocznie je usuniemy. Postępując tak, polegamy na odpowiednich informacjach od Państwa, jako rodziców lub prawnych opiekunów.

13. Okres przechowywania, usuwanie, ograniczanie/blokowanie
Przetwarzamy Wasze dane osobowe jedynie przez okres potrzebny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to przewidziane przez odpowiednie przepisy. Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub zakończy się okres przechowywania podany w odpowiednich przepisach, dane osobowe zostaną rutynowo usunięte lub ograniczone/zablokowane, zgodnie z przepisami. W przypadku stosunków umownych, zasady te mają odpowiednio zastosowanie do momentu upływu określonego prawem terminu.

14. Obowiązek dostarczenia danych
Podawanie Państwa danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub jest wynikiem ustaleń umownych (np. informacje o kontrahencie).
W celu zawarcia umowy może być konieczne podanie nam Państwa danych osobowych, które muszą zostać przez nas następnie przetworzone. Niedostarczenie nam danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy.
Jeśli nie chcecie podawać danych osobowych w takich sytuacjach, możecie skontaktować się z administratorem podanym w sekcji 1 powyżej poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Wyjaśnimy dla każdego przypadku osobno czy podawanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i wskażemy konsekwencje niepodania danych osobowych.

15. Zmiany niniejszej polityki prywatności
Zawsze uaktualniamy niniejszą politykę prywatności. Dlatego też może okazać się konieczne dostosowanie tej polityki prywatności do zmieniających się warunków o istotnym lub ustawowym charakterze. Takie zmiany zostaną zaakceptowane w drodze korzystania z naszej strony.